top of page

הקבוצה

העמותה לקידום החינוך בתל אביב-יפו פועלת מאז 1982 לצמצום פערים חברתיים ולקידום שוויון הזדמנויות ומפעילה מגוון מסגרות בתחום החינוך והרווחה: מועדוניות טיפוליות לגיל הרך ולגילאי בית ספר יסודי, קריית חינוך לנוער נושר, מרכז הורים-ילדים, מרכז לחלוקת מזון ועוד. העמותה לקידום החינוך בתל אביב יפו מציעה מאגר מערכים שנכתבו במיוחד עבור ילדים ונוער בסיכון. מערכי הפעילות בנושא הקבוצה יסייעו למדריכים ליצור גיבוש והכרות בין הילדים, לפתח אחריות ורגישות לשונה, לעבוד על תקשורת ופתרון קונפליקטים ולהיפרד בסוף השנה.

bottom of page